دکتر اکرم یوسف زاده
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی

پايان نامه ها

:: میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ و پیکربندی

نام دانشجو : الهام قیصری
رشته دانشجو : ریاضی محض
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 2020/11/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: قضیه گرین و کاربردهای آن

نام دانشجو : فهیمه رستمی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1900/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: میانگین پذیری تقریبی در جبرهای نیمگروهی

نام دانشجو : محمدرضا عموتقی
رشته دانشجو : ریاضی محض
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/09/17
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: برخی نمایش های وارون درازین از یک ماتریس تعدیل شده

نام دانشجو : شکوفه مجرد
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : کارشناسی ارشد:: Approximate ideal amenability of Segal algebras

نام دانشجو : زهرا غفاری
رشته دانشجو : ریاضی محض
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : کارشناسی ارشد:: Injective semigroup algebras

نام دانشجو : مرتضی مهدوی
رشته دانشجو : ریاضی محض
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1:: C*-Segal algebras with order unit

نام دانشجو : سهراب مرادی
رشته دانشجو : ریاضی محض
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : دانشگاه مبارکه:: The failure of the fixed point property for unbounded sets in c_0

نام دانشجو : نگین عبدالهی
رشته دانشجو : ریاضی محض
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : دانشگاه مبارکه:: Banach lattices which are N-order uniformly noncreasy

نام دانشجو : الهه وحیدی
رشته دانشجو : ریاضی محض
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : دانشگاه مبارکه:: Fixed point theorems in convex metric spaces

نام دانشجو : عفت نصرالهی
رشته دانشجو : ریاضی محض
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : دانشگاه مبارکه:: Characterizations of EP and normal Banach algebra elements and Banach space operators

نام دانشجو : حمیدرضا احمدی
رشته دانشجو : ریاضی محض
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : دانشگاه مبارکه:: Some fundamental properties for duals of Orlicz spaces

نام دانشجو : الهام صفایی
رشته دانشجو : ریاضی محض
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : دانشگاه مبارکه:: Characterized amenability properties of the Beurling algebras

نام دانشجو : نوید کفایی
رشته دانشجو : ریاضی محض
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : دانشگاه مبارکه:: Configurations on topological groups and semigroups

نام دانشجو : Ali Tavakoli Targhi
رشته دانشجو : ریاضی محض
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : دانشگاه اصفهاندانشجوی دکتری

1