گروه آموزشی : مکانیک و مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مکانیک

پايان نامه ها

:: بررسی مقاومت به خوردگی کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با دی اکسید تیتانیوم ساخته شده به روش نورد تجمعی

نام دانشجو : علی جهانگیری
رشته دانشجو : مکانیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2018/01/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مدلسازی ریاضی و تجزیه تحلیل تصادف یک خودرو با استفاده از شبیه سازی و کنترل سرعت و جابجایی حرکت

نام دانشجو : احسان هیبتی گوجانی
رشته دانشجو : مکاترونیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/07/18
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ساخت ورقهای دو لایه آلومینیومی به روش جوش مقاومتی نوردی

نام دانشجو : رضا شیرویه
رشته دانشجو : مکانیک- طراحی کاربردی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/02/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ساخت ورقهای دولایه آلومینیومی با استفاده از فیلر سربی به روش نورد دو لایه

نام دانشجو : امید حسین زاده
رشته دانشجو : مکانیک- طراحی کاربردی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/02/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ساخت کامپوزیتهای هیبریدی پایه آلومینیوم تقویت شده با آلومینا و دی اکسید منگنز به روش نورد تجمعی

نام دانشجو : جواد انصاری نیا
رشته دانشجو : مکانیک- طراحی کاربردی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2017/01/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شبیه سازی عددی فرآیند نورد نامتقارن ورقهای آلومینیوم و مس

نام دانشجو : محمد ساداتی هرندی
رشته دانشجو : مکانیک- ساخت و تولید
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016/12/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شبیه سازی نورد ورقهای آلومینیوم و مس

نام دانشجو : مصطفی فروغی
رشته دانشجو : مکانیک - ساخت و تولید
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016/10/06
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مطالعه خواص مکانیکی و میکروساختاری کامپوزیتهای زمینه آلومینیوم و برنج تقویت شده با آلومینا ساخته شده به روش نورد تجمعی

نام دانشجو : ارسلان ایرانی
رشته دانشجو : مکانیک- ساخت و تولید
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 2016/02/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1