گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حسابداری

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1393/04/30
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه پیشرفته 2 پیشرفته 2 حسابداری صنعتی 3 حسابداری صنعتی 3
سه شنبه حسابداری صنعتی 2 حسابداری صنعتی 2 حضور در دفتر حضور در دفتر
چهار شنبه کارگاه حسابداری کارگاه حسابداری کارگاه حسابداری کارگاه حسابداری
پنج شنبه
جمعه