گروه آموزشی : آموزش معلمان و عمومی
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جامعه شناسی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/11/28
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه کلاس حضور حضور
دو شنبه کلاس کلاس کلاس کلاس حضور حضور
سه شنبه کلاس کلاس کلاس کلاس کلاس حضور
چهار شنبه
پنج شنبه 8-10 10-12 کلاس کلاس حضور
جمعه