گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/11/15
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه پژوهش عملیاتی 2 پژوهش عملیاتی پژوهش عملیاتی1 پژوهش عملیاتی 1 مدیریت تولید
سه شنبه تحقیق در عملیات 1 تحقیق در عملیات کنترل پروژه شورای مدیران گروه
چهار شنبه حضور حضور حضور
پنج شنبه حضور حضور حضور
جمعه