گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آمار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/11
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه - - - د- -
دو شنبه - - - - -
سه شنبه حضور حضور حضور - جلسات گروه
چهار شنبه - آمار توصیفی - آمارتوصیفی ارشد روشهای آماری در علوم تربیتی
پنج شنبه تحلیل آماری - آمارکاربردی پیشرفته آمارکاربردی پیشرفته تا ساعت ۱۳ تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری تربیت بدنی
جمعه