گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/07/16
(1) (2) (3) (4) (5)
شنبه - - - - -
یک شنبه مالي(1) مباركه 10:45-8:30 - ارزشيابي سرمايه گذاري - دهاقان 17-15 بررسي موارد خاص در مديريت مالي- دهاقان 19-17 مهندسي مالي پيشرفته - دهاقان 20:30-19
دو شنبه - - - - -
سه شنبه - - مديريت سرمايه گذاري مباركه 16-14:30 تحليل آماري - دهاقان 18-16 تحليل آماري - دهاقان 20-18
چهار شنبه حضور حضور حضور - تجزيه تحليل مدلهاي كمي در مديريت- دهاقان 21:30 -19
پنج شنبه - - - ابزارهاي مالي اسلامي پيشرفته - دهاقان 18-16 تحليل آماري - دهاقان 20-18
جمعه مديريت مالي مباركه 10-8:30 مهندسي مجدد كسب و كار مباركه 11:45-10:15 بودجه ريزي بر مبناي عملكرد مباركه 14:15-12:45 - -