گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/18
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-13:00 13:0-15:00 15:00-17:00
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه مراجعه دانشجویان با هماهنگی قبلی مراجعه دانشجویان با هماهنگی قبلی
پنج شنبه بررسی موارد خاص در حسابداری تئوری حسابداری تئوری حسابداری زبان نخصصی
جمعه تئوری حسابداری 1 روش تحقیق پیشرفته