گروه آموزشی : مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/11/16
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه سیگنالها و سیستمها حضور حضور حضور الکترونیک 3
دو شنبه
سه شنبه مدار مخابراتی حضور1 حضور حضور آز مدار مخابراتی
چهار شنبه
پنج شنبه مباحث ویژه حضور حضور حضور حضور
جمعه