گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/13
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه حضور حضور حضور حضور حضور
دو شنبه
سه شنبه مبانی مهندسی برق مبانی مهندسی برق حضور روش تحقیق و سمینار حضور
چهار شنبه
پنج شنبه حضور مباحث ویژه مباحث ویژه حضور پردازش سیگنالهای دیجیتال
جمعه