گروه آموزشی : برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - برق

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/11/17
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه مبانی برق مبانی برق/ الکترونیک 1 الکترونیک1 منابع تغذیه
سه شنبه
چهار شنبه مدار مجتمع خطی مدار مجتمع خطی آز- مدار مجتمع خطی روش تحقیق
پنج شنبه آز- الکترونیک1 آز- مدارمنطقی الکترونیک نوری
جمعه