گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/07/23
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه پژوهش عملیاتی پژوهش عملیاتی پژوهش عملیاتی
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه تحقیق در عملیات 2 تحقیق در عملیات 2 تحقیق در عملیات 2 بهره وری
پنج شنبه
جمعه