دکتر طیبه نیک فرد
گروه آموزشی : آموزش معلمان و عمومی
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیک

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/11/16
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه فیزیک2 فیزیک2 فیزیک1 فیزیک1
سه شنبه فیزیک عمومی فیزیک فیزیک الکتریسیته از فیزیک 1
چهار شنبه از 2
پنج شنبه
جمعه