گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت آموزشی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1394/05/05
08:00-09:30 09:44-11:15 11:15-12:00 12:30-14:00 14:15-15:45 16:00-17:30 17:45-19:15
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه جلسات
چهار شنبه دانش خانواده دانش خانواده
پنج شنبه
جمعه