گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : حسابداری و مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت

طرح درس (نيمسال دوم 00-99)

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه طرح درس مديريت مالي(1) نيمسال اول 99

تاریخ : 1399/10/20
بازدید : 135